Google+

公佈欄

2019年8月27日 星期二

nutrition

nutrition
[nu`trɪʃən, nju-; nju:'triʃn] (發音來源)
營養


單字解釋

nutrition
[nu`trɪʃən, nju-; nju:'triʃn]
((不可數名詞))
1 a. 攝取營養物; 營養 (作用)
b. 營養物,食物
2 營養學
((形容詞))
n. 營養, 營養學
[醫] 營養, 營養品

英字分解

nutri-
nourish 營養; (拉丁: nutrire ), example: nutrient

[root] nutri [記憶法]

在此取營養之意。

ation
-ation
[-ɛʃən; -ɛiʃn]
{字尾}表示行為、動作、結果、狀態等之名詞字尾
occupation, civilization

在此取狀態之意。列根成形

nutri
營養
tion
狀態
nutrition
營養

創義薛說

營養狀態營養

沒有留言:

張貼留言