Google+

公佈欄

2024年4月23日 星期二

drub

drub
[drʌb; drʌb] (發音來源)
用棒打

單字解釋

drub
[drʌb; drʌb]
(drubbed; drub.bing)
((及物動詞))
1 a. (以棒等連續) 毆打,棒打
b. 跺(腳),頓 (足)
2 痛擊(對方),使…大敗
((不及物動詞))
(用腳在地板上) 踩踏作響,連敲
vt. 用棒打, 毆打, 硬灌(觀念等)
vi. 敲擊

英字分解

d
[音似] 地; 低; 弟; 狄; 抵; 帝; 迪; 笛; 第; 滴; 滌; 敵; 締; 底; 遞

在此取之意。

rub
[rʌb; rʌb]
(rubbed; rub.bing)
n. 摩擦, 困難, 障礙, 磨損處
vt. 擦, 搓, 摩擦, 惹怒
vi. 摩擦, 擦破


rub [記憶法]

[root] rub [記憶法2]

在此取摩擦之意。

列根成形

d
rub
摩擦
drub
用棒打

創義薛說

摩擦,為免全面開戰,只好不開槍而? ➔ 用棒打

新字地圖

沒有留言:

張貼留言