Google+

公佈欄

2112年12月1日 星期四

[置頂] 字塾單字Quizlet 總索引

計畫陸續將字塾發表過的單字記憶每五十筆集成一回Quizlet問題集。將該Quizlet問題集與其五十字之記憶法連結並列。每個單字分配惟一序號,可用做學習進度之用,亦便於隨時在做Quizlet背誦時,依該字序號向下點選連結,查閱記憶法。為避免散佚於篇章裡,於此置頂,今後所建之全部Quizlet學習集。希望真正發揮幫助記憶學習單字之初願。

2112年10月11日 星期二

[置頂]1100 words you need to know

薛習在上大一英文時,老師用了一本教材叫做 1100 words you need to know。編排新穎,循序漸進。將1100個單字,分在一年之中,每週的第一至第四天,一天用一篇有趣的文章介紹五個單字,第五天複習(在廿幾年前,已有週休二日的觀念)。可惜當年程度差又不用功,不能成功記憶下來。因此,在薛習有這個創造單字記憶的念頭時,腦中自然浮現這本書來。字塾某段時間,幾乎都是以該書單字為目標,創造記憶法。今將已完成之部分,連結如下。日後當經常更新連結,期許有一日能將1100個單字全數征服。

2019年8月16日 星期五

[root] melan

melan (發音來源)
黑色

meditate

meditate
[`mɛdəˌtet; 'mɛditeit] (發音來源)
深思熟慮

medieval

medieval
[ˌmidɪ`ivl, ˌmɛd-; ˌmɛdi'i:vl, ˌmi:d-] (發音來源)
中世紀的

[root] ev

ev (發音來源)
年代

medicate

medicate
[`mɛdɪˌket; 'mɛdikeit] (發音來源)
對(病人)施以醫療


medic

medic
[`mɛdɪk; 'mɛdik] (發音來源)
醫生

mechanism

mechanism
[`mɛkəˌnɪzəm; 'mɛkənizəm, -kni-] (發音來源)
機械作用

mechanic

mechanic
[mə`kænɪk; mi'kænik] (發音來源)
技工

machine

machine
[mə`ʃin; mə'ʃi:n] (發音來源)
機械裝置

mattress

mattress
[`mætrɪs, -trəs; 'mætris] (發音來源)
床墊

mastery

mastery
[`mæstərɪ; 'mɑ:stəri] (發音來源)
精通

massacre

massacre
[`mæsəkɚ; 'mæsəkə, -sik-] (發音來源)
大屠殺

acre

acre
[`ekɚ; 'eikə] (發音來源)
英畝

[root] cre, cresc, cret, crease, cru

cre
增加

mass

mass
[mæs; mæs, mɑ:s] (發音來源)
大量

mar

mar
[mɑr; mɑ:] (發音來源)
嚴重損傷