Google+

公佈欄

2019年8月27日 星期二

nutrient

nutrient
[`nutrɪənt, `nju-; 'nju:triənt] (發音來源)
營養的


單字解釋

nutrient
[`nutrɪənt, `nju-; 'nju:triənt]
((形容詞))
= nutritious
((可數名詞))
營養物 [劑]
a. 營養的, 滋養的
n. 營養物, 滋養物
[醫] 營養素, 營養的, 滋養的

英字分解

nutri-
nourish 營養; (拉丁: nutrire ), example: nutrient

[root] nutri [記憶法]

在此取營養之意。

ent
-ent
[-ənt, -nt; -ənt, -nt]
{字尾}
1 表示行為者 (agent) 的名詞字尾
president
2 表示性質、狀態的形容詞字尾
prevalent

在此取之意。列根成形

nutri
營養
ent

nutrient
營養的

創義薛說

營養營養的

沒有留言:

張貼留言