Google+

公佈欄

2020年3月23日 星期一

petroleum

petroleum
[pə`trolɪəm; pi'trouljəm] (發音來源)
石油


單字解釋

petroleum
[pə`trolɪəm; pi'trouljəm]
《源自拉丁文「石」與「油」》((不可數名詞))
石油
crude [raw] ~
原油
a ~ engine
石油引擎
n. 石油
[化] 石油
[醫] 石油
[經] 石油, 原油

英字分解

petr
rock岩石
; (希臘: πέτρα (petra) ), 英文: petroglyph

[root] petr [記憶法]

在此取之意。

oleum
[`olɪəm; 'ouliəm]
<<名詞>>
(pl. -lea [-l; 'li] or -ums)
1 油
2『化學』發煙硫酸

oleum [記憶法]

在此取之意。列根成形

petr

oleum

petroleum
石油

創義薛說

石油

沒有留言:

張貼留言