Google+

公佈欄

2020年3月17日 星期二

jitter

jitter
[`dʒɪtɚ; 'dʒitə] (發音來源)
焦躁...心神不定


單字解釋

jitter
[`dʒɪtɚ; 'dʒitə]
(口語)
((不及物動詞))
呈神經質,神經過敏; 心神不定,焦躁
((名詞))
[the ~s]神經過敏,心神不定; 焦躁; 恐慌 (狀態)
have the ~s
焦躁 [心神不寧]
vi. 神經過敏, 戰戰兢兢
[計] 跳動; 抖動

英字分解

j
[音似] 孑; 介; 劫; 戒; 姐; 姊; 屆; 杰; 芥; 界; 皆; 借; 接; 捷; 傑; 揭; 結; 街; 階; 解; 截; 竭; 誡; 潔

在此取之意。

it
go 走,行進==> 進行

it
[ɪt; it]在此取進行之意。

ter
[音似] 特; 忑

在此取之意。列根成形

j

it
進行
ter

jitter
焦躁...心神不定

創義薛說

奬項曉前,進行一陣擂鼓聲,令人忐,整個人會? ➔ 焦躁心神不定

沒有留言:

張貼留言