Google+

公佈欄

2019年10月7日 星期一

conspiracy

conspiracy
[kən`spɪrəsɪ; kən'spirəsi] (發音來源)
共謀


單字解釋

conspiracy
[kən`spɪrəsɪ; kən'spirəsi]
《conspire 的名詞》((名詞))
1 a. (結黨) 陰謀,共謀
in ~
共謀地,密謀地
form a ~ against the government
密謀反對政府
b. (C) (企圖…的) 陰謀
a ~ to overthrow the government
企圖推翻政府的陰謀
2 (C)陰謀集團
a conspiracy of silence
保持緘默的約定
(為圖謀私利而共謀將某事保密)
n. 同謀, 陰謀, 陰謀集團
[法] 陰謀, 通謀, 共謀

英字分解

conspire
[kən`spaɪr; kən'spaiə]
《源自拉丁文「一同呼吸,想法一致」的意思》((不及物動詞))
1 a. (結黨) 策劃陰謀,共謀,圖謀(together)
b. 策劃陰謀[反對…],共謀[with][against]
They ~d (with each other) against the government.
他們共謀顛覆政府
c. 共謀 (企圖…)
They ~d to drive him out of the country.
他們共謀把他逐出國外
2 (事件)湊合 (導致…) ,共同促成,相輔(做…)
Events ~d to bring about his ruin.
種種事件湊合起來導致他的毀滅
vi. 陰謀, 協力, 共謀
vt. 圖謀
[法] 共謀, 密謀策劃


conspire [記憶法]

在此取共謀之意。

-acy
-a.cy
[-EsI; -Esi]
[-əsɪ; -əsi]
{字尾}表示「性質」「狀態」「職位」的名詞字尾
accurate : accuracy
celibate : celibacy
magistrate : magistracy

在此取狀態之意。列根成形

conspir
共謀
acy
狀態
conspiracy
共謀

創義薛說

共謀狀態共謀

沒有留言:

張貼留言