Google+

公佈欄

2015年12月11日 星期五

staunch

staunch
[stɔntʃ, stɑntʃ; stɔ:ntʃ] (發音來源)
忠誠的...靠得住的


單字解釋

staunch
[stɔntʃ, stɑntʃ; stɔ:ntʃ]
1 忠實的,靠得住的,可信賴的
2 a. 堅固的,牢固的
b. 防水的
vt. 止住, 止血
a. 堅固的, 堅強的, 忠實的, 忠誠的, 不透水的
[醫] 止血

英字分解

s
石; 十; 士; 尸; 巳; 什; 世; 仕; 司; 史; 四; 失; 市; 矢; 示; 寺; 式; 死; 似; 私; 豕; 事; 侍; 使; 始; 祀; 虱; 俟; 室; 屎; 屍; 思; 恃; 拭; 拾; 施; 是; 柿; 食; 俬; 師; 時; 舐; 豉; 逝; 斯; 絲; 視; 勢; 嗜; 嗣; 弒; 溼; 獅; 筮; 肆; 試; 詩; 軾; 飼; 飾; 實; 蝕; 誓; 廝; 撕; 蝨; 適; 駟; 駛; 諡; 濕; 釋; 嘶


在此取之意。

ta
[tɑ; tɑ:]
<<感歎詞>>
(英兒語.俚)謝謝
Ta ever so
多謝
[音似] 他; 它; 她; 牠; 塔; 塌; 榻; 遢; 踏; 撻; 蹋; 獺

在此取之意。

un

not不,非,沒有, against對抗, opposite對立相反
[example]
unceasing

在此取之意。

ch
[音似] 去; 曲; 取; 屈; 祛; 娶; 袪; 渠; 蛐; 嶇; 趣; 趨; 軀; 麴; 覷; 驅
[域] Switzerland, 瑞士


在此取之意。列根成形

s

ta

un

ch

staunch
忠誠的...靠得住的

創義薛說

以至誠,守護著你,謂之? ➔ 忠誠的靠得住的

沒有留言:

張貼留言