Google+

公佈欄

2015年11月15日 星期日

refute

refute
[rɪ`fjut; ri'fju:t] (發音來源)
反駁


單字解釋

refute
[rɪ`fjut; ri'fju:t]
((及物動詞))
1 反駁,駁斥,駁倒 (主張、意見等)
~ a statement
駁斥某種說法
2 駁斥[證明] (人 (的論據) ) 為錯誤,駁倒(人)
~ an opponent
駁倒對手
vt.駁倒, 反駁

英字分解

re-
[ri-, rɪ-, rə-; ri:-, ri-]
{字首}表示「一再,互相,反,回過來, 後,退,秘密; 離,去,下,再,否,不」等之意
react, resist, remain, redouble, resign


在此取相反之意。

fu
[音似] 夫; 父; 付; 弗; 伏; 扶; 咐; 府; 斧; 服; 芙; 附; 負; 赴; 俯; 浮; 婦; 符; 富; 復; 福; 腐; 敷; 膚; 蝠; 褔


在此取之意。

te
[音似] 帖; 貼; 餮; 鐵


在此取之意。列根成形

re
相反
fu

te

refute
反駁

創義薛說

對別人的想法,與順從相反的舉止是? ➔ 反駁

沒有留言:

張貼留言