Google+

公佈欄

2015年8月5日 星期三

hirsute

hirsute
[`hɝsut, -sjut; 'hə:sju:t] (發音來源)
鬍子長而亂


單字解釋

hirsute
[`hɝsut, -sjut; 'hə:sju:t]
((形容詞))
1 (人)多毛的
2 (人) (頭髮、鬍子) 蓬亂的,鬍子長而亂的
a. 多毛的, 有粗毛的
[醫] 多毛的

英字分解

hi
[haɪ; hai]
<<感歎詞>>
1 (英) [用以引起對方的注意] 喂! (hey)
2 (口語)嗨! 你好!
[音似] 亥; 孩; 害; 氦; 海; 嗨; 頦; 駭; 骸; 還
3. ie. high

在此取之意。

r
[形似] 鞋 -->走,行,步,腳
[音似] ㄜ
厄; 呃; 扼; 俄; 娥; 峨; 婀; 蚵; 訛; 軛; 蛾; 遏; 餓; 噁; 噩; 額; 顎; 鵝; 鱷;惡
[音似] ㄦ
二; 而; 耳; 兒; 爾; 餌

在此取之意。

su
[音似] 夙; 戍; 抒; 束; 叔; 俗; 述; 姝; 恕; 書; 梳; 殊; 素; 孰; 庶; 淑; 疏; 術; 速; 暑; 甦; 粟; 肅; 舒; 菽; 訴; 酥; 黍; 塑; 溯; 署; 蜀; 鼠; 塾; 墅; 漱; 數; 樞; 蔬; 豎; 樹; 輸; 薯; 蘇; 贖


在此取之意。

te
[音似] 帖; 貼; 餮; 鐵


在此取之意。列根成形

hi

r

su

te

hirsute
鬍子長而亂

創義薛說

上縱的毛,也梳不服,是謂? ➔ 鬍子長而亂

3 則留言:

  1. It's difficult to find hirsute in a sentence. 用hirsute造句挺難的

    回覆刪除
  2. He was wearing shorts which showed his long, muscular, hirsute legs.

    回覆刪除
  3. 音:好市。好市「多」如牛「毛」的

    回覆刪除