Google+

公佈欄

2015年11月27日 星期五

nascent

nascent
[`næsnt; 'næsnt] (發音來源)
就要發生的


單字解釋

nascent
[`næsnt; 'næsnt]
((形容詞))
1 就要發生的,初期的,初生的
2 (在) 發生期的
a. 發生中的, 開始存在的, 初期的
[醫] 初發的, 初生的

英字分解

na
[音似] 吶; 那; 哪; 拿; 納; 衲; 訥
[義似] N/A


在此取之意。

scent
[sɛnt; sɛnt]
n. 氣味, 香味, 香水, 蹤跡, 痕跡, 線索, 嗅覺
vt. 聞出, 嗅, 發覺, 使充滿氣味
vi. 嗅獵, 發出氣味
[醫] 香氣, 臭氣, 氣味


scent [記憶法]

[root] scend, scent [記憶法2]

在此取氣味之意。列根成形

na

scent
氣味
nascent
就要發生的

創義薛說

獵犬發現到裡有氣味後,一場狩獵是? ➔ 就要發生的

沒有留言:

張貼留言