Google+

公佈欄

2012年9月14日 星期五

choppy

choppy
[`tʃɑpɪ; 'tʃɔpi] (發音來源)
斷斷續續的


單字解釋

choppy
[`tʃɑpɪ; 'tʃɔpi]
《chop 的形容詞》<<形容詞>>
(chop.pi.er; -pi.est)
1 a. 斷斷續續的,無關聯的
b. <文體等>鬆散的
2 <水面>波浪起伏的,波浪滔滔的
a ~ sea
波浪起伏的海
chop.py

《chop 的形容詞》<<形容詞>>
(chop.pi.er; -pi.est)
<風>不斷 [不規則地] 改變方向的
adj.(海等)波浪起伏的, (指風)不斷改變方向的

英字分解

chop
[tʃɑp; tʃɔp]

n. 肋條肉, 排骨, 砍, 戳記, 商標
vt. 剁碎, 砍, 切擊, 割斷
vi. 砍, 突然轉向
[經] 圖章, 圖記, 刃記

chop [記憶法]

p
[音似] 披; 匹; 丕; 皮; 否; 屁; 批; 疲; 琵; 痞; 脾; 劈; 癖; 譬; 闢; 霹

-y
(meaning)
Adjective: marked by, having
(examples)
hungry, angry, smeary, teary列根成形

chop
割斷
p
重覆字尾無義
y

choppy
斷斷續續的

創義薛說

割斷斷斷續續的

沒有留言:

張貼留言