Google+

公佈欄

2024年4月19日 星期五

cholera

cholera
[`kɑlərə; 'kɔlərə] (發音來源)
霍亂

單字解釋

cholera
[`kɑlərə; 'kɔlərə]
((不可數名詞))
『醫』霍亂
n. 霍亂

英字分解

chole-, chol-
(用於復合字中) 表"膽,膽汁"之義,如cholecyst,choline

[root] chole, chol [記憶法]

[root] chole, chol [記憶法2]

在此取之意。

ra
[音似]拉; 剌; 啦; 喇; 腊; 落; 辣; 臘; 邋; 蠟在此取之意。

列根成形

chole
ra
cholera
霍亂

創義薛說

上吐下瀉,都快來了, 有可能得了? ➔ 霍亂

新字地圖

沒有留言:

張貼留言