Google+

公佈欄

2022年6月9日 星期四

pedestrian

pedestrian
[pə`dɛstrɪən; pi'dɛstriən] (發音來源)
行人

單字解釋

pedestrian
[pə`dɛstrɪən; pi'dɛstriən]
《源自拉丁文「以徒步」的意思》((形容詞))
(more ~; most ~)
1 (無比較級、最高級)徒步的,步行的; 行人 (用) 的
a ~ bridge (
行人用的) 陸橋
a ~ crossing
行人穿越道
a ~ precinct
行人專用道地區
2 (文體等)散文體的; 平凡的,單調的
((可數名詞))
步行者
n. 行人, 步行者
a. 人行的, 徒步的, 呆板的, 通俗的, 平淡無奇的

英字分解

ped, pod, pede

foot 腳, 足
[example]
pedal, pedometer, centipede, gastropod

[root] ped [記憶法]

[root] pedo, ped [記憶法2]

在此取之意。

e
[音似] 一; 乙; 已; 以; 曳; 衣; 尾; 役; 宜; 怡; 易; 倚; 益; 液; 異; 移; 揖; 椅; 腋; 逸; 意; 溢; 義; 飴; 億; 儀; 毅; 誼; 遺
e-
[i-, ɪ-, ɛ-, ə-; i-, ə-, ɛ-]
{字首} ex- 在拉丁字源之子音前 (除 c,f,p,q,s,t 之外) 的變體
ex-
[Iks-, Zks-, Eks-; iks-, eks-]
[ɪks-, ɛks-, əks-; iks-, ɛks-]
{字首}表示「從…」「向外」「完全」「出去」之意
exit; exodus

在此取之意。

stand, stant, stab, stat, stan, sti, sta, st, stea

stand站
[example]
stature, establish, stance

在此取之意。

r
[形似] 鞋 -->走,行,步,腳
[音似] ㄜ
厄; 呃; 扼; 俄; 娥; 峨; 婀; 蚵; 訛; 軛; 蛾; 遏; 餓; 噁; 噩; 額; 顎; 鵝; 鱷;惡
[音似] ㄦ
二; 而; 耳; 兒; 爾; 餌

在此取之意。

ian


在此取之意。

列根成形

ped
e
st
r
ian
pedestrian
行人

創義薛說

靠雙門,或行人

新字地圖

沒有留言:

張貼留言