Google+

公佈欄

2020年12月1日 星期二

marijuana

marijuana
[ˌmærɪ'hwɑːnə; ˌmærə'wɑnə] (發音來源)
大麻

單字解釋

marijuana
[ˌmærɪ'hwɑːnə; ˌmærə'wɑnə]
n.[植] 大麻; n.[植] 大麻, 大麻干葉和花

英字分解

mar, mari, mer
(meaning)
sea, pool
(examples)
marine, marsh, maritime, mermaid

[root] mar, mari, mer [記憶法]

在此取之意。

ju
[音似] 巨; 局; 車; 佢; 具; 咀; 拒; 拘; 沮; 狙; 侷; 炬; 苣; 倨; 俱; 疽; 矩; 掬; 蛆; 距; 聚; 跼; 劇; 踞; 踘; 據; 橘; 鋸; 舉; 遽; 鞠; 懼

在此取之意。

ana
[ænə-; ɑ:nə-]
{字首}表示
up「上」, back「後」, against「反」, again「再」, throughout「到處」
(example)
analysis - a close examination of something; anatomy - the structure of something as visible when cut up for analysis; anachronism - not being in the right place in time

[root] ana [記憶法]

在此取到處之意。

列根成形

mari
ju
ana
到處
marijuana
大麻

創義薛說

洋祭大批年輕人在一起,若有人到處亂跳,神不附體,可能是吸了? ➔ 大麻

新字地圖

沒有留言:

張貼留言