Google+

公佈欄

2020年11月2日 星期一

sedition

sedition
[sɪ`dɪʃən; si'diʃn] (發音來源)
擾亂治安

單字解釋

sedition
[sɪ`dɪʃən; si'diʃn]
((不可數名詞))
(反政府的) 煽動,治安的擾亂
((名詞))
n. 煽動騷亂, 暴動, 妨害治安, 騷動
[法] 煽動, 煽動叛逆罪, 暴動

英字分解

sed, sess, sid
(meaning)
sit 坐
(examples)
sediment, session, obsession, possess, preside, president, reside, subside

[root] sed, sess, sid [記憶法]

在此取之意。

it
go 走,行進==> 進行

it
[ɪt; it]在此取之意。

ion
-ion
[-jən; -jən(ʃ, ɝ, tʃ, dʒ之後讀作)-ən; -ən, -n]
{字尾}從形容詞,動詞作成表示「狀態」、「動作」的名詞 union,potion; region,religion; mission
ion
[`aɪən, `aɪɑn; 'aiən]
<<可數名詞>>
『物理.化學』離子
a positive ~
陽離子
a negative ~
陰離子
an ~ exchange
離子交換
-ion
[-jən; -jən(ʃ, ɝ, tʃ, dʒ之後讀作)-ən; -ən, -n]
{字尾}從形容詞,動詞作成表示「狀態」、「動作」的名詞 union,potion; region,religion; mission

在此取狀態之意。

列根成形

sed
it
ion
狀態
sedition
擾亂治安

創義薛說

教室裡大家都著,你偏處在來走去的狀態,老師認為你是? ➔ 擾亂治安

新字地圖

沒有留言:

張貼留言