Google+

公佈欄

2020年11月30日 星期一

duel

duel
[`duəl, `dju-; 'dju:əl] (發音來源)
兩人決鬥

單字解釋

duel
[`duəl, `dju-; 'dju:əl]
《源自拉丁文「兩人之戰」的意思》((可數名詞))
1 決鬥, 對決
fight [have] a ~ with
與…決鬥
2 (兩者間的) 爭鬥,比賽,競爭
a ~ of wits
鬥智
((不及物動詞))
(du.eled,-elled; du.el.ing,-el.ling)
決鬥[with]
((及物動詞))
與(人)決鬥
n. 決鬥, 鬥爭
vi. 決鬥

英字分解

du, duo
two 二,兩
[example]
duo

[root] duo, du [記憶法]

在此取之意。

e
[音似] 一; 乙; 已; 以; 曳; 衣; 尾; 役; 宜; 怡; 易; 倚; 益; 液; 異; 移; 揖; 椅; 腋; 逸; 意; 溢; 義; 飴; 億; 儀; 毅; 誼; 遺
e-
[i-, ɪ-, ɛ-, ə-; i-, ə-, ɛ-]
{字首} ex- 在拉丁字源之子音前 (除 c,f,p,q,s,t 之外) 的變體
ex-
[Iks-, Zks-, Eks-; iks-, eks-]
[ɪks-, ɛks-, əks-; iks-, ɛks-]
{字首}表示「從…」「向外」「完全」「出去」之意
exit; exodus

在此取之意。

l
[音似] 了; 肋; 垃; 捋; 勒
[形似] 長-->久; 常; 棍; 直; 尾
[義似] 高


在此取之意。

列根成形

du
e
l
duel
兩人決鬥

創義薛說

個牛仔走酒吧,看最後誰誰橫,叫? ➔ 兩人決鬥

新字地圖

沒有留言:

張貼留言