Google+

公佈欄

2020年11月17日 星期二

boo

boo
[bu; bu:] (發音來源)
噓聲

單字解釋

boo
[bu; bu:]
《擬聲語》((感歎詞))
呸!
((可數名詞))
(pl. ~s)
噓聲
can't [couldn't] say boo to a goose
(口語)非常膽小 [懦弱]
((及物動詞))
1 向(人)作噓聲,向(人)說「呸!」
~ a singer
向歌手作噓聲 [喝倒采]
2 以噓聲將(人)驅 [離…] [off]
The audience ~ed the speaker off the stage.
聽眾把演講者噓下講台
((不及物動詞))
作噓聲; (作噓聲) 喝倒采
vt. 噓(某人), 喝倒彩
vi. 噓(某人), 喝倒彩
interj. 噓

英字分解

bo
[音似] 白; 伯; 帛; 泊; 勃; 柏; 玻; 剝; 般; 砵; 缽; 脖; 啵; 博; 渤; 菠; 搏; 鉑; 箔; 膊; 駁; 撥; 播; 蔔; 嶓; 踣; 餑; 擘; 薄; 波; 跛;
ball ==>球

bo
[bo; bou]
<<感歎詞>>
<<名詞>>
= boo


在此取之意。

o
[形似] 蛋; 零; 圓圈 (引伸成原,源,元); 戒指
[義似] 答對; 對的; 是的; 可以的; 好的
[音似] 哦; 偶; 區; 喔; 嘔; 歐; 毆; 耦; 甌; 藕; 鷗


在此取之意。

列根成形

bo
o
boo
噓聲

創義薛說

裁判將這離譜的投球判成,得到一片? ➔ 噓聲

新字地圖

沒有留言:

張貼留言