Google+

公佈欄

2020年9月24日 星期四

neuron

neuron
[`nʊrɑn, `njʊ-; 'njuərɔn] (發音來源)
神經細胞

單字解釋

neuron
[`nʊrɑn, `njʊ-; 'njuərɔn]
neu.rone [-ron; -roun]
((可數名詞))
『解剖』神經單位
n. 神經原, 軸索, 神經細胞
[計] 神經元
[化] 神經元
[醫] 神經元; 軸索; 腦脊髓軸(罕用)

英字分解

neur, neuro
(meaning)
nerve 神經
(examples)
neuritis, neuropathic, neurologist, neural, neurotic

[root] neur [記憶法]

在此取神經之意。

on
人、事物

在此取之意。

列根成形

neur
神經
on
neuron
神經細胞

創義薛說

神經神經細胞

新字地圖

沒有留言:

張貼留言