Google+

公佈欄

2020年5月5日 星期二

subpoena

subpoena
[sə'piːnə; sə'pinə] (發音來源)
傳票...傳喚


單字解釋

subpoena
[sə'piːnə; sə'pinə]
n. 傳票
vt. 傳審, 傳喚
[經] 傳訊

英字分解

sub
[sʌb-; sʌb-]
under, below
[example]
submerge, submarine, substandard, subnormal, subvert
{字首}表示「下,次 (位) ,較低,附屬,助理,副,亞,稍,半」之意

在此取之意。

po
[音似] 叵; 坡; 波; 陂; 珀; 迫; 剖; 破; 婆; 粕; 頗; 潑; 魄
po
[po; pou]
《源自法語 'pot' 的發音》<<可數名詞>>
(pl. ~s)
(英口語.謔) 尿壺,便壺 (chamber pot)


在此取之意。

e
[音似] 一; 乙; 已; 以; 曳; 衣; 尾; 役; 宜; 怡; 易; 倚; 益; 液; 異; 移; 揖; 椅; 腋; 逸; 意; 溢; 義; 飴; 億; 儀; 毅; 誼; 遺
e-
[i-, ɪ-, ɛ-, ə-; i-, ə-, ɛ-]
{字首} ex- 在拉丁字源之子音前 (除 c,f,p,q,s,t 之外) 的變體
ex-
[Iks-, Zks-, Eks-; iks-, eks-]
[ɪks-, ɛks-, əks-; iks-, ɛks-]
{字首}表示「從…」「向外」「完全」「出去」之意
exit; exodus

在此取之意。

na
[音似] 吶; 那; 哪; 拿; 納; 衲; 訥
[義似] N/A


在此取之意。列根成形

sub

po

e

na

subpoena
傳票...傳喚

創義薛說

註有強庭的文件出來,是? ➔ 用傳票傳喚


沒有留言:

張貼留言