Google+

公佈欄

2020年5月11日 星期一

heredity

heredity
[hə`rɛdətɪ; hi'rɛdəti] (發音來源)
遺傳...繼承


單字解釋

heredity
[hə`rɛdətɪ; hi'rɛdəti]
《源自拉丁文「繼承」的意思》((不可數名詞))
1 (特質) 遺傳,遺傳性
2 繼承,世襲
n. 遺傳, 形質遺傳
[醫] 遺傳

英字分解

hered-
heir繼承; (拉丁: heres, heredis ), 英文: heredity

[root] hered [記憶法]

在此取繼承之意。

ity
-ity
[-ətɪ, -ɪtɪ; -əti]
{字尾}表示「狀態」,「性質」的抽像名詞字尾
probity, parity

在此取性質之意。列根成形

hered
繼承
ity
性質
heredity
遺傳...繼承

創義薛說

繼承性質遺傳繼承

沒有留言:

張貼留言