Google+

公佈欄

2020年3月13日 星期五

[root] reg

reg (發音來源)
統治


單字解釋

reg

guide, rule
[example]
regent - a person who rules on behalf of a king or queen; regime - a government that rules; regulate - to apply a rule.

[root] reg [記憶法]

英字分解

re
[ri-, rɪ-, rə-; ri:-, ri-]
(meaning)
back, again
{字首}表示「一再,互相,反,回過來, 後,退,秘密; 離,去,下,再,否,不」等之意
(examples)
report, realign, retract, revise, regain
react, resist, remain, redouble, resign


在此取一再之意。

g
[音似]ㄐㄧ; 几; 己; 及; 吉; 吃; 肌; 机; 即; 妓; 岌; 忌; 技; 汲; 季; 急; 既; 紀; 計; 唧; 屐; 疾; 級; 脊; 記; 飢; 笈; 基; 寄; 寂; 悸; 祭; 幾; 戟; 棘; 集; 嫉; 極; 楫; 畸; 跡; 殛; 暨; 箕; 際; 畿; 瘠; 稽; 稷; 樍; 諅; 冀; 劑; 機; 激; 璣; 積; 輯; 髻; 擊; 擠; 濟; 磯; 績; 薊; 覬; 蹟; 雞; 騎; 鯽; 繫; 譏; 嘰; 籍; 繼; 饑; 躋; 霽; 羇; 羈; 驥; 姬

在此取之意。列根成形

re
一再
g

reg
統治

創義薛說

一再放狼煙合諸侯,以顯? ➔ 統治之權

沒有留言:

張貼留言