Google+

公佈欄

2020年3月13日 星期五

reside

reside
[rɪ`zaɪd; ri'zaid] (發音來源)
居住


單字解釋

reside
[rɪ`zaɪd; ri'zaid]
((不及物動詞))
(文語)
1
a. (長期間) 居住
He ~s abroad.
他住在海外
b. (官員) 駐 (在…)
2 (性質) 存在[於…]; (權利等)屬[於…],歸[於…]Her charm ~s in her naive attitude to life.
她的魅力在於她對人生天真爛漫的態度
vi. 住, 居留, 屬於
[法] 居住

英字分解

re
[ri-, rɪ-, rə-; ri:-, ri-]
(meaning)
back, again
{字首}表示「一再,互相,反,回過來, 後,退,秘密; 離,去,下,再,否,不」等之意
(examples)
report, realign, retract, revise, regain
react, resist, remain, redouble, resign


在此取一再之意。

sed, sess, sid
(meaning)
sit 坐
(examples)
sediment, session, obsession, possess, preside, president, reside, subside

[root] sed, sess, sid [記憶法]

在此取之意。

e
[音似] 一; 乙; 已; 以; 曳; 衣; 尾; 役; 宜; 怡; 易; 倚; 益; 液; 異; 移; 揖; 椅; 腋; 逸; 意; 溢; 義; 飴; 億; 儀; 毅; 誼; 遺
e-
[i-, ɪ-, ɛ-, ə-; i-, ə-, ɛ-]
{字首} ex- 在拉丁字源之子音前 (除 c,f,p,q,s,t 之外) 的變體
ex-
[Iks-, Zks-, Eks-; iks-, eks-]
[ɪks-, ɛks-, əks-; iks-, ɛks-]
{字首}表示「從…」「向外」「完全」「出去」之意
exit; exodus

在此取之意。列根成形

re
一再
sid

e

reside
居住

創義薛說

一再來門口著乘涼,想必是? ➔ 居住在該處

沒有留言:

張貼留言