Google+

公佈欄

2020年3月18日 星期三

chlorine

chlorine
[`klorin, `klɔr-, -rɪn; 'klɔ:ri:n] (發音來源)單字解釋

chlorine
[`klorin, `klɔr-, -rɪn; 'klɔ:ri:n]
((不可數名詞))
『化學』氯
(符號 Cl)
n. 氯
[化] 氯Cl
[醫] 氯(17號元素)

英字分解

chloro-
green; (希臘:  χλωρός khlōros "green" ), 英文: chlorine, chlorophyll, chloroplast

[root] chloro, chlor [記憶法]

在此取之意。

ine
屬於…的;性質、化學名詞、女性

在此取化學名詞之意。列根成形

chlor

ine
化學名詞
chlorine


創義薛說

一種色氣體的化學名詞

沒有留言:

張貼留言