Google+

公佈欄

2020年2月18日 星期二

drag

drag
[dræg; dræg] (發音來源)
拖拉


單字解釋

drag
[dræg; dræg]
(dragged; drag.ging)
n. 拖, 拖累
vt. 拖累, 拖拉, 沉重緩慢地走, 拖動
vi. 拖累, 拖拉, 沉重緩慢地走, 拖動
[計] 拖動

英字分解

dr
Dr
(略)drachma (s) ,drachmae
n. 博士, 醫生
[醫] 英錢

在此取博士之意。

ag
[Ag; Ag]
[æg; æg]
<<形容詞>>
農業的; 農用的
~ school
農業學校
act, ag
(meaning)
do, act, drive 做;行動;趨使
(examples)
active, react, agent, active, agitate

[root] ag [記憶法]

在此取行動之意。列根成形

dr
博士
ag
行動
drag
拖拉

創義薛說

成為博士的研究行動艱辛,需經漫長時間的 ➔ 拖拉
以期得到成果,獲得學位。

沒有留言:

張貼留言