Google+

公佈欄

2020年2月7日 星期五

aggression

aggression
[ə`grɛʃən; ə'grɛʃn] (發音來源)
侵略


單字解釋

aggression
[ə`grɛʃən; ə'grɛʃn]
((名詞))
侵略,侵犯; 攻擊
an act of ~
侵略行為
n. 侵犯, 侵略
[醫] 攻擊

英字分解

a, ab, ac, ad, af, ag, al, an, ap, as, at
(meaning)
to 去, toward朝向, near接近, in addition to另外, by依
(examples)
aside, accompany, adjust, aggression, allocate, annihilate, affix, associate, attend, adverb

[root] ag [記憶法]

在此取之意。

grad-, -gred-, gress-
walk, step, go; (拉丁: gradus, gradere, gressus ), example: grade, regress

[root] grad, gred, gress [記憶法]

在此取踏入之意。

ion
-ion
[-jən; -jən(ʃ, ɝ, tʃ, dʒ之後讀作)-ən; -ən, -n]
{字尾}從形容詞,動詞作成表示「狀態」、「動作」的名詞 union,potion; region,religion; mission
ion
[`aɪən, `aɪɑn; 'aiən]
<<可數名詞>>
『物理.化學』離子
a positive ~
陽離子
a negative ~
陰離子
an ~ exchange
離子交換
-ion
[-jən; -jən(ʃ, ɝ, tʃ, dʒ之後讀作)-ən; -ən, -n]
{字尾}從形容詞,動詞作成表示「狀態」、「動作」的名詞 union,potion; region,religion; mission

在此取狀態之意。列根成形

ag

gress
踏入
ion
狀態
aggression
侵略

創義薛說

踏入他人領地之狀態侵略

沒有留言:

張貼留言