Google+

公佈欄

2019年10月29日 星期二

transcript

transcript
[`trænˌskrɪpt; 'trænskript] (發音來源)
抄本


單字解釋

transcript
[`trænˌskrɪpt; 'trænskript]
((可數名詞))
1 抄本,副本,謄本; 複寫,抄寫
2 (學校的) 成績證明書
n. 抄本, 副本, 成績單
[法] 法院文本, 官方記錄, 記錄的副本

英字分解

trans
[trænz-; trænz-]
(meaning)
across, beyond, change
(examples)
transform, transoceanic, transmit, transportation, transducer
{字首}
1 表示「越過」「橫過」
transmit
2 表示「貫穿」「通過」「完全地」
transfix
3 表示「朝向他方」「朝向別的狀態[地方]」
translate
4 表示「超越」
transcend
5 表示「在…的那一邊的」
trans-Caucasian
在高加索的那一邊的

在此取通過之意。

scrib, script
(meaning)
write
(examples)
scribe, scribble, inscribe, describe, subscribe, prescribe, manuscript

script [記憶法]

[root] scrib, script [記憶法2]

[root] scrib, script [記憶法3]

在此取書寫之意。列根成形

tran
通過
script
書寫
transcript
抄本

創義薛說

依照正本,通過書寫產生另一份? ➔ 抄本

沒有留言:

張貼留言