Google+

公佈欄

2019年10月22日 星期二

thermometer

thermometer
[θə`mɑmətɚ, θɚ-; θə'mɔmitə] (發音來源)
溫度計


單字解釋

thermometer
[θə`mɑmətɚ, θɚ-; θə'mɔmitə]
((可數名詞))
溫度計
a clinical ~
體溫計
a maximum [minimum] ~
最高 [最低] 溫度計
n. 溫度計, 體溫計
[化] 溫度計
[醫] 溫度計, 溫度表

英字分解

therm, thermo

heat
[example]
thermal, thermometer, thermocouple, thermodynamic, thermoelectric

[root] therm, thermo [記憶法]

在此取之意。

meter, metr, metri, metry
(meaning)
measure計算
, 測量
(examples)
meter, voltammeter, barometer, thermometer

-meter
[-mitɚ, -mɪtɚ; -mi:tə, -mitə]
[名詞復合用詞]表示「…計[表]」
barometer, speedometer
a gas ~
瓦斯表,煤氣表
→ parking meter.

[root] meter [記憶法]

在此取測量之意。列根成形

thermo

meter
測量
thermometer
溫度計

創義薛說

測量的程度,用? ➔ 溫度計

沒有留言:

張貼留言