Google+

公佈欄

2019年8月16日 星期五

[root] ev

ev (發音來源)
年代


單字解釋

ev
年齡、時代

英字分解

e
[音似] 一; 乙; 已; 以; 曳; 衣; 尾; 役; 宜; 怡; 易; 倚; 益; 液; 異; 移; 揖; 椅; 腋; 逸; 意; 溢; 義; 飴; 億; 儀; 毅; 誼; 遺
e-
[i-, ɪ-, ɛ-, ə-; i-, ə-, ɛ-]
{字首} ex- 在拉丁字源之子音前 (除 c,f,p,q,s,t 之外) 的變體
ex-
[Iks-, Zks-, Eks-; iks-, eks-]
[ɪks-, ɛks-, əks-; iks-, ɛks-]
{字首}表示「從…」「向外」「完全」「出去」之意
exit; exodus

在此取之意。

v
[形似] 翅膀; 折彎
[義似]核對打勾(check),對的, 正確; 勝利

在此取確定之意。列根成形

e

v
確定
ev
年代

創義薛說

古文物土,必須要確定其? ➔ 年代

沒有留言:

張貼留言