Google+

公佈欄

2019年8月29日 星期四

organism

organism
[`ɔrgənˌɪzəm; 'ɔ:gənizəm] (發音來源)
有機體


單字解釋

organism
[`ɔrgənˌɪzəm; 'ɔ:gənizəm]
((可數名詞))
1 有機體; 生物,人
2 有機的組織體
(社會、宇宙等)
n. 生物, 有機體, 社會組織
[醫] 生物[體] [有]機體

英字分解

organ
[`ɔrgən; 'ɔ:gən]
《源自希臘文「工具,樂器」的意思》((可數名詞))
1 風琴
a. 管風琴 (pipe organ)
b. 簧風琴 (reed organ)
c. 手風琴 (hand organ)
2 a. 器官,臟器
internal ~s
內臟
vocal ~s = ~s of speech
發聲器官
b. (鄙)=penis
3 a. 機關
an intelligence ~
情報機關
b. 機關報[雜誌]
~s of public opinion
輿論喉舌,報紙,大眾傳播
a government ~
政府的機關報
n.[機] 元件, 機構, 機關, 機關報, [樂] 風琴, 管風琴, 嗓音, [生物] 器官

organ [記憶法]

在此取器官之意。

ism
-ism
[-ɪzəm; -izəm]
{字尾}用於表示下列意義的名詞字尾
1 表示「行動、狀態、作用、事物、學術、特性」
barbarism, heroism
2 表示「體系、主義、信仰」
Darwinism, Calvinism
3 表示「 (語言、習慣等的) 特性、特徵」
Americanism
4 疾病狀態
alcoholism
5 動詞字尾為 -ize 的名詞
baptism, ostracism

在此取體系...事物之意。列根成形

organ
器官
ism
體系...事物
organism
有機體

創義薛說

含有各種器官形成一個體系事物,稱做? ➔ 有機體

沒有留言:

張貼留言