Google+

公佈欄

2019年7月6日 星期六

venge

venge
[vɛndʒ; vɛndʒ] (發音來源)
報仇


單字解釋

venge
[vɛndʒ; vɛndʒ]
((及物動詞))
(-venged,venging,venges)
『古』報仇
vt.(古)為…報仇, 替…復仇

英字分解

ven
[音似] 分; 份; 吩; 忿; 氛; 芬; 粉; 紛; 焚; 僨; 墳; 憤; 奮; 糞

ven, vent

come, go
[example]
intervene, convene, contravene

在此取忿...憤之意。

ge
[音似] 給
[gi:n]
n.[植] 歐洲甜櫻桃(一種心形野生櫻桃)

在此取之意。列根成形

ven
忿...憤
ge

venge
報仇

創義薛說

忿恨不公而暗中人下毒手,是層次低的? ➔ 報仇
層次高者,應發圖強,人另眼相看。

沒有留言:

張貼留言