Google+

公佈欄

2019年7月19日 星期五

intransigent

intransigent
[ɪn`trænsədʒənt; in'trænsidʒənt] (發音來源)
不妥協的


單字解釋

intransigent
[ɪn`trænsədʒənt; in'trænsidʒənt]
((形容詞))
(人、行為) (因主義、主張而) 不妥協的,不讓步的,鷹派的,強硬的
((可數名詞))
不妥協的人,鷹派 [強硬派] 的人
adj.非妥協性的; n.不妥協的人

英字分解

in
[ɪn-; in-]
{字首}表示「無…」「不…」 (not) 之意的字首
(cf. un-,non-)

在此取之意。

transigent
['trænsidʒənt]
n.自願和解的人, 妥協的人; adj.妥協的

transigent [記憶法]

在此取妥協的之意。列根成形

in

transigent
妥協的
intransigent
不妥協的

創義薛說

妥協的不妥協的

沒有留言:

張貼留言