Google+

公佈欄

2019年7月9日 星期二

disarmament

disarmament
[dɪs`ɑrməmənt, dɪz-; dis'ɑməmənt, dɪ'zɑm-] (發音來源)
解除軍備


單字解釋

disarmament
[dɪs`ɑrməmənt, dɪz-; dis'ɑməmənt, dɪ'zɑm-]
《disarm 的名詞》((不可數名詞))
1 解除武裝
2 裁軍,廢除軍備
a ~ conference
裁軍會議
n. 裁軍
[法] 裁軍, 解除軍備

英字分解

dis-
[dɪs-; dis-]
{字首}
1 表示「相反的動作」
disarm
2 構成表示「除去」「剝奪」等之意的動詞
dismantle
3 構成表示「使不…」之意的動詞
disable
4 表示「不…」「非…」「無…」
distrust; disagreeable
5 表示「分離」
discontinue
6 強調否定
disannul

在此取除去之意。

armament
[`ɑrməmənt; 'ɑ:məmənt]
((名詞))
1 (C)[常 ~s]
a. (一國之) 軍隊; 軍事力量,軍備
(包括兵員、武器、軍用物資、軍需工業等)
limitation [reduction] of ~s
軍備的限制 [裁減]
b. (陸、海軍的) 武器
atomic ~s
原子武器
c. (軍艦、軍用飛機等的) 火炮,火力裝備
a warship with an ~ of 16 guns
裝備著十六門炮的軍艦
2 (U)軍備,武裝
atomic ~
原子配備
the ~ of a country with nuclear weapons
以核子武器裝備一個國家 [一個國家的核武軍備]
n. 軍備, 軍隊, 武器
[機] 武器

armament [記憶法]

在此取武裝之意。



列根成形

dis
除去
armament
武裝
disarmament
解除軍備

創義薛說

除去武裝解除軍備

沒有留言:

張貼留言