Google+

公佈欄

2019年5月23日 星期四

[root] tend, tens, tent

tend (發音來源)單字解釋

tend, tent, tens
(meaning)
stretch, strain 伸
(examples)
tendency, extend, intend, contend, pretend, superintend, tender, extent, tension, pretense

英字分解

ten
[tɛn; tɛn]
(形容詞)
1 十的,十個的,十人的
num. 十, 十個


在此取十個之意。

d
[音似] 地; 低; 弟; 狄; 抵; 帝; 迪; 笛; 第; 滴; 滌; 敵; 締

在此取之意。列根成形

ten
十個
d

tend


創義薛說

站立彎腰,欲十個手指摸,需努力? ➔

沒有留言:

張貼留言