Google+

公佈欄

2016年8月29日 星期一

banknote

banknote
['bæŋknəʊt ; 'bæŋknoʊt] (發音來源)
鈔票


單字解釋

banknote
['bæŋknəʊt ; 'bæŋknoʊt]
n. 鈔票

英字分解

bank
[bæŋk; bæŋk]
n.銀行, 堤, 岸, 沙洲, 淺灘, 一堆(土), (雲)層, 儲藏所(庫); vt.存(款)於銀行, 儲蓄, (車或飛機)傾斜轉彎

bank [記憶法]

在此取銀行之意。

note
[not; nout]
n. 筆記, 記錄, 註解, 票據, 符號, 顯要, 注重, 便箋, 照會
vt. 記錄, 註解, 注意
[化] 通知書
[醫] 音, 樂音, 音符
[經] 紙幣, 票據


note [記憶法]

在此取票據之意。列根成形

bank
銀行
note
票據
banknote
鈔票

創義薛說

可以在銀行存入和提出的票據紙張是? ➔ 鈔票

沒有留言:

張貼留言