Google+

公佈欄

2016年3月17日 星期四

alchemy

alchemy
[`ælkəmɪ; 'ælkimi] (發音來源)
煉金術


單字解釋

alchemy
[`ælkəmɪ; 'ælkimi]
((不可數名詞))
1 煉金術
(中古時期將普通金屬變成黃金之研究; 為 chemistry 之源)
2 (將某物變成他物之) 魔法,魔術
n. 煉金術, 魔力
[化] 煉丹術; 煉金術; 金丹術
[醫] 煉丹術

英字分解

a
A東西;
一個;
a, an

not 否定, 不, 非, without沒有
[example]
apolitical, atheist, anarchy, anonymous, apathy, aphasia, anemia

在此取之意。

l
[音似] 了; 肋; 垃; 捋; 勒
[形似] 長-->久; 常; 棍; 直
[義似] 高


在此取之意。

chem, chemo, chemi, chemy
chemo-
[kɛmo-, -ə-; kɛmou-]
{字首}表示「化學 (的) 」

[root] chem, chemo, chemi, chemy [記憶法]

在此取化學之意。列根成形

a

l

chemy
化學
alchemy
煉金術

創義薛說

目的不在學問而在錢的化學煉金術

沒有留言:

張貼留言