Google+

公佈欄

2016年2月9日 星期二

termagant

termagant
[`tɝməgənt; 'tə:məgənt] (發音來源)
潑辣婦


單字解釋

termagant
[`tɝməgənt; 'tə:məgənt]
(文語)
((可數名詞))
潑辣婦,悍婦,嘴碎的女人
((形容詞))
(女人)嘴碎的,嘮嘮叨叨的
n. 悍婦, 潑婦
a. 凶悍的, 暴躁的
[法] 潑婦, 嘴碎的婦女

英字分解

ter
[音似] 特; 忑

在此取之意。

ma
[音似] 馬; 麻; 媽; 痲; 瑪; 罵; 螞

在此取之意。

g
[音似]ㄐㄧ; 几; 己; 及; 吉; 吃; 肌; 机; 即; 妓; 岌; 忌; 技; 汲; 季; 急; 既; 紀; 計; 唧; 屐; 疾; 級; 脊; 記; 飢; 笈; 基; 寄; 寂; 悸; 祭; 幾; 戟; 棘; 集; 嫉; 極; 楫; 畸; 跡; 殛; 暨; 箕; 際; 畿; 瘠; 稽; 稷; 樍; 諅; 冀; 劑; 機; 激; 璣; 積; 輯; 髻; 擊; 擠; 濟; 磯; 績; 薊; 覬; 蹟; 雞; 騎; 鯽; 繫; 譏; 嘰; 籍; 繼; 饑; 躋; 霽; 羇; 羈; 驥; 姬

在此取之意。

ant 螞蟻
-ant
[-ənt; -ənt]
{字尾}
1 [形容詞字尾]表示「…性的」
malignant; stimulant
2 [名詞字尾]表示「做…之人[物]」
servant; stimulant

在此取之人之意。列根成形

ter

ma

g

ant
之人
termagant
潑辣婦

創義薛說

之人潑辣婦

沒有留言:

張貼留言