Google+

公佈欄

2016年2月6日 星期六

emissary

emissary
[`ɛməˌsɛrɪ; 'ɛmisəri] (發音來源)
密使


單字解釋

emissary
[`ɛməˌsɛrɪ; 'ɛmisəri]
((可數名詞))
1 使者; (尤指) 密使
2 特務,間諜
n. 密使, 間諜, 使者
a. 充當密使的, 充當間諜的
[醫] 導血管

英字分解

e
[音似] 一; 乙; 已; 以; 曳; 衣; 尾; 役; 宜; 怡; 易; 倚; 益; 液; 異; 移; 揖; 椅; 腋; 逸; 意; 溢; 義; 飴; 億; 儀; 毅; 誼; 遺
e-
[i-, ɪ-, ɛ-, ə-; i-, ə-, ɛ-]
{字首} ex- 在拉丁字源之子音前 (除 c,f,p,q,s,t 之外) 的變體
ex-
[Iks-, Zks-, Eks-; iks-, eks-]
[ɪks-, ɛks-, əks-; iks-, ɛks-]
{字首}表示「從…」「向外」「完全」「出去」之意
exit; exodus

在此取出去之意。

miss-, mis-, -miss, -mis, mit-, mitt-, -mit, -mitt

to send傳送, to let go, to cause to go; to throw丟投射, to hurl, to cast

在此取之意。

ary
[-ɛrɪ, -ərɪ; -əri]
{字尾}
1 [形容詞字尾]表示「…的; 與…有關的」
military
2 [名詞字尾]表示「有關 [屬於] …之人 [物,場所] 」
dictionary, granary

在此取之人之意。列根成形

e
出去
miss

ary
之人
emissary
密使

創義薛說

出去進行特別任務之人密使

沒有留言:

張貼留言