Google+

公佈欄

2015年12月29日 星期二

[root] cyn, cyno

cyn單字解釋

cyn(o)-
dog; (希臘: κύων, κυνός (kuōn, kunos) ), example : cynosure

英字分解

cy
[域] Cyprus, 塞浦路斯
[音似] 快; 塊; 筷; 儈; 劊; 獪; 檜

[-sɪ; -si]
{字尾}
1 表示「職位、地位、身份」之意的名詞字尾
captaincy
2 表示「性質、狀態」之意的名詞字尾
bankruptcy

在此取之意。

n
[形似] 山洞
洞-->紕漏,破綻,漏洞,傷口,缺點
洞-->空洞,空閒,空
[音似] 恩, 嗯


在此取之意。列根成形

cy

n

cyn


創義薛說

動作,最愛把郵差褲子咬個的是? ➔

沒有留言:

張貼留言