Google+

公佈欄

2015年12月21日 星期一

marsh

marsh
[mɑrʃ; mɑ:ʃ] (發音來源)
沼澤濕地


單字解釋

marsh
[mɑrʃ; mɑ:ʃ]
((名詞))
(草木茂密,有水的) 沼地,濕地 (帶) ,沼澤地 (帶)
n. 沼澤, 濕地
a. 沼澤的

英字分解

ma
[音似] 馬; 麻; 媽; 痲; 瑪; 罵; 螞

在此取之意。

r
[形似] 鞋 -->走,行,步,腳
[音似] ㄜ
厄; 呃; 扼; 俄; 娥; 峨; 婀; 蚵; 訛; 軛; 蛾; 遏; 餓; 噁; 噩; 額; 顎; 鵝; 鱷;惡
[音似] ㄦ
二; 而; 耳; 兒; 爾; 餌

在此取之意。

sh
[音似] 許; 吁; 戌; 旭; 序; 卹; 侐; 恤; 胥; 徐; 栩; 畜; 敘; 勗; 婿; 絮; 虛; 須; 喣; 詡; 緒; 蓄; 需; 噓; 墟; 續; 鬚; 需

[域] St. Helena, 聖赫勒拿島; abbr.[軍] Squash-Head, 碎甲彈


在此取之意。列根成形

ma

r

sh

marsh
沼澤濕地

創義薛說

踩上去感覺不受力而下沈 ➔ 沼澤濕地

沒有留言:

張貼留言