Google+

公佈欄

2015年12月22日 星期二

mangrove

mangrove
[`mæŋgrov; 'mæŋgrouv] (發音來源)
紅樹林


單字解釋

mangrove
[`mæŋgrov; 'mæŋgrouv]
((可數名詞))
紅樹林
(紅樹科五梨跤屬,長在熱帶、亞熱帶海岸或河岸的短樹)
n.[植] 紅樹林

英字分解

man

hand
[example]
manufacture, manual, manuscript

man
[mæn; mæn]
男人; 人


[root] man, manu [記憶法]

在此取之意。

grove
[grov; grouv]
((可數名詞))
1 (樹下無雜草適於散步等的) 小樹林; 樹叢
2 (尤指柑橘類的) 果樹園
an orange ~
一片橘林
n. 小樹林


grove [記憶法]

在此取樹林之意。列根成形

man

grove
樹林
mangrove
紅樹林

創義薛說

什麼樹林長了很多指一般的根? ➔ 紅樹林

沒有留言:

張貼留言