Google+

公佈欄

2015年12月24日 星期四

diverse

diverse
[də`vɝs, daɪ-; dai'və:s] (發音來源)
多種的


單字解釋

diverse
[də`vɝs, daɪ-; dai'və:s]
((形容詞))
(more ~; most ~)
1 (無比較級、最高級)種種的,多種的
have ~ interests
有多種興趣
2 互異的,不同的 (different)
The opinions of the two factions are widely ~.
兩個派系的意見大不相同
adj.不同的, 變化多的

英字分解

di
two 兩個
[example]
divide, diverge, diglycerides
[音似] 歹; 代; 呆; 岱; 待; 怠; 殆; 迨; 帶; 袋; 貸; 逮; 獃; 戴; 黛

在此取之意。

vers
vert, vers

to turn轉, change變
[example]
convert, revert, advertise, versatile, vertigo, invert, reversion, extravert, introvert

[root] vert, vers [記憶法]

[root] vert, vers [記憶法2]

在此取轉...變之意。

e
[音似] 一; 乙; 已; 以; 曳; 衣; 尾; 役; 宜; 怡; 易; 倚; 益; 液; 異; 移; 揖; 椅; 腋; 逸; 意; 溢; 義; 飴; 億; 儀; 毅; 誼; 遺
e-
[i-, ɪ-, ɛ-, ə-; i-, ə-, ɛ-]
{字首} ex- 在拉丁字源之子音前 (除 c,f,p,q,s,t 之外) 的變體
ex-
[Iks-, Zks-, Eks-; iks-, eks-]
[ɪks-, ɛks-, əks-; iks-, ɛks-]
{字首}表示「從…」「向外」「完全」「出去」之意
exit; exodus

在此取出去之意。列根成形

di

vers
轉...變
e
出去
diverse
多種的

創義薛說

一分為,不斷出去,就成了? ➔ 多種的

沒有留言:

張貼留言