Google+

公佈欄

2015年12月23日 星期三

comely

comely
[`kʌmlɪ; 'kʌmli] (發音來源)
美麗的


單字解釋

comely
[`kʌmlɪ; 'kʌmli]
((形容詞))
(come.li.er,-li.est; more ~,most ~)
(文語) (尤指) (女性)美麗的,漂亮的
a. 清秀的, 標緻的, 美麗的

英字分解

come
[kʌm; kʌm]
vi. 過來, 來, 到達, 出現, 開始


在此取之意。

ly
[域] Libya, 利比亞
-ly
(meaning)
Adverb: in the manner of ...地

[音似]
來; 萊; 睞; 賴; 瀨; 癩; 籟

在此取之意。列根成形

come

ly

comely
美麗的

創義薛說

聯誼時,你希望女生長得是? ➔ 美麗的

沒有留言:

張貼留言