Google+

公佈欄

2015年7月16日 星期四

divulge

divulge
[də`vʌldʒ; dai'vʌldʒ, di-] (發音來源)
洩漏(秘密)


單字解釋

divulge
[də`vʌldʒ; dai'vʌldʒ, di-]
((及物動詞))
1 把 (秘密) 洩漏[給…][to]
The spy ~d the secret plans to the enemy.
那名間諜把秘密計畫洩漏給敵人
2 a. 揭發(…事),暴露
b. 揭發,暴露
vt.洩露, 暴露

英字分解

di
two 兩個
[example]
divide, diverge, diglycerides
[音似] 歹; 代; 呆; 岱; 待; 怠; 殆; 迨; 帶; 袋; 貸; 逮; 獃; 戴; 黛

在此取之意。

vulg-
common, crowd; 普通;群眾(拉丁: vulgus ), example: divulge, vulgarity, vulgate

[root] vulg [記憶法]

在此取群眾之意。

e
[音似] 一; 乙; 已; 以; 曳; 衣; 尾; 役; 宜; 怡; 易; 倚; 益; 液; 異; 移; 揖; 椅; 腋; 逸; 意; 溢; 義; 飴; 億; 儀; 毅; 誼; 遺
e-
[i-, ɪ-, ɛ-, ə-; i-, ə-, ɛ-]
{字首} ex- 在拉丁字源之子音前 (除 c,f,p,q,s,t 之外) 的變體
ex-
[Iks-, Zks-, Eks-; iks-, eks-]
[ɪks-, ɛks-, əks-; iks-, ɛks-]
{字首}表示「從…」「向外」「完全」「出去」之意
exit; exodus

在此取之意。列根成形

di

vulg
群眾
e

divulge
洩漏(秘密)

創義薛說

情報在群眾中散發去,叫做? ➔ 洩漏(秘密)

沒有留言:

張貼留言