Google+

公佈欄

2015年5月29日 星期五

decorum

decorum
[dɪ`korəm, -kɔr-; di'kɔ:rəm] (發音來源)
(舉止的) 端莊有禮


單字解釋

decorum
[dɪ`korəm, -kɔr-; di'kɔ:rəm]
((名詞))
1 (U) (舉止的) 端莊,有禮
proper ~
合宜 [得體] 的禮法
2 (C)端莊的舉止禮法,禮貌
3 (C) [常~s] 禮節,禮儀
n. 端正, 禮貌, 合宜, 禮儀

英字分解

decor
[ˈdeɪkɔ:(r); deɪˈkɔ:r]
n.佈置,裝飾; 佈景; 裝飾風格
舞臺裝飾;舞臺裝置;德克拉

decor [記憶法]

在此取裝飾之意。

u
[音似] you你;
[音似] 于; 予; 与; 玉; 宇; 羽; 聿; 余; 育; 芋; 迂; 盂; 臾; 雨; 禹; 郁; 娛; 浴; 域; 御; 欲; 淤; 雩; 魚; 喻; 寓; 愉; 腴; 萸; 隅; 馭; 愚; 愈; 榆; 毓; 瑜; 瘀; 虞; 裕; 遇; 逾; 預; 嫗; 漁; 獄; 與; 語; 慾; 諛; 餘; 禦; 覦; 諭; 豫; 癒; 譽; 齬

在此取之意。

m
[義似] 麥當勞; [形似] 牛(角); 山在此取之意。列根成形

decor
裝飾
u

m

decorum
(舉止的) 端莊有禮

創義薛說

裝飾脾氣,表現出? ➔ (舉止的) 端莊有禮

沒有留言:

張貼留言