Google+

公佈欄

2014年3月21日 星期五

vigilant

vigilant
[`vɪdʒələnt; 'vidʒilənt] (發音來源)
警戒的


單字解釋

vigilant
[`vɪdʒələnt; 'vidʒilənt]
《vigil 的形容詞》((形容詞))
謹慎看守的; 小心警戒的 (watchful)
One must be ever ~.
每個人必須隨時提高警覺
a. 警覺的, 警戒的, 警惕的
[法] 警醒的, 警戒的, 注意的

英字分解

vigil
[`vɪdʒəl; 'vidʒil]
n. 警戒, 監視, 守夜
[醫] 不眠, 警醒


vigil [記憶法]

在此取警戒之意。

ant 螞蟻
-ant
[-ənt; -ənt]
{字尾}
1 [形容詞字尾]表示「…性的」
malignant; stimulant
2 [名詞字尾]表示「做…之人[物]」
servant; stimulant

在此取之意。列根成形

vigil
警戒
ant

vigilant
警戒的

創義薛說

警戒警戒的

沒有留言:

張貼留言