Google+

公佈欄

2014年3月19日 星期三

smirch

smirch
[smɝtʃ; smə:tʃ] (發音來源)
髒污


單字解釋

smirch
[smɝtʃ; smə:tʃ]
((及物動詞))
玷污、損害(名聲等)
((可數名詞))
[名聲等的] 污點[on, upon]
vt. 沾污, 弄髒
n. 髒污, 污點

英字分解

s
石; 十; 士; 尸; 巳; 什; 世; 仕; 司; 史; 四; 失; 市; 矢; 示; 寺; 式; 死; 似; 私; 豕; 事; 侍; 使; 始; 祀; 虱; 俟; 室; 屎; 屍; 思; 恃; 拭; 拾; 施; 是; 柿; 食; 俬; 師; 時; 舐; 豉; 逝; 斯; 絲; 視; 勢; 嗜; 嗣; 弒; 溼; 獅; 筮; 肆; 試; 詩; 軾; 飼; 飾; 實; 蝕; 誓; 廝; 撕; 蝨; 適; 駟; 駛; 諡; 濕; 釋; 嘶


在此取之意。

mi
[音似
ㄇㄞ] 埋; 麥; 買; 賣; 邁; 霾
[音似
ㄇ一] 米; 汨; 宓; 咪; 弭; 迷; 密; 覓; 眯; 蜜; 瞇; 冪; 彌; 糜; 謎; 謐; 麋; 靡
(pl. ~s)
『音樂』 (固定唱法) C 大調音階中的第三音
(cf. sol-fa)

在此取之意。

r
[形似] 鞋 -->走,行,步,腳
[音似] ㄜ
厄; 呃; 扼; 俄; 娥; 峨; 婀; 蚵; 訛; 軛; 蛾; 遏; 餓; 噁; 噩; 額; 顎; 鵝; 鱷;惡
[音似] ㄦ
二; 而; 耳; 兒; 爾; 餌

在此取之意。

ch
[音似] 去; 曲; 取; 屈; 祛; 娶; 袪; 渠; 蛐; 嶇; 趣; 趨; 軀; 麴; 覷; 驅
[域] Switzerland, 瑞士


在此取之意。列根成形

s

mi

r

ch

smirch
髒污

創義薛說

堆裡幾天後去,其上必沾滿? ➔ 髒污

沒有留言:

張貼留言