Google+

公佈欄

2014年3月27日 星期四

fracas

fracas
[`frɛkəs, `fræ-; 'frækɑ:] (發音來源)
喧嚷...吵鬧


單字解釋

fracas
[`frɛkəs, `fræ-; 'frækɑ:]
《源自法語》((可數名詞))
(pl. ~.es,(英)~[-z; -z])
(一大堆人) 吵鬧,喧嚷,騷動,打架
n.(經典幾何學中沒有表示的)不規則碎片形

英字分解

f
[音似] 夫; 父; 付; 弗; 伕; 伏; 孚; 扶; 甫; 咐; 府; 拂; 斧; 服; 芙; 附; 氟; 訃; 負; 赴; 俯; 浮; 釜; 副; 匐; 婦; 符; 傅; 富; 幅; 復; 腑; 蜉; 孵; 福; 腐; 輔; 撫; 敷; 膚; 蝠; 複; 賦; 駙; 麩; 褔; 縛; 覆

在此取之意。

ra
[音似]拉; 剌; 啦; 喇; 腊; 落; 辣; 臘; 邋; 蠟在此取之意。

ca
[音似] 卡;咖;喀
[域] Canada, 加拿大, 美國Computing Associates 公司, 全球著名的最大軟件公司之一在此取之意。

s
石; 十; 士; 尸; 巳; 什; 世; 仕; 司; 史; 四; 失; 市; 矢; 示; 寺; 式; 死; 似; 私; 豕; 事; 侍; 使; 始; 祀; 虱; 俟; 室; 屎; 屍; 思; 恃; 拭; 拾; 施; 是; 柿; 食; 俬; 師; 時; 舐; 豉; 逝; 斯; 絲; 視; 勢; 嗜; 嗣; 弒; 溼; 獅; 筮; 肆; 試; 詩; 軾; 飼; 飾; 實; 蝕; 誓; 廝; 撕; 蝨; 適; 駟; 駛; 諡; 濕; 釋; 嘶


在此取之意。列根成形

f

ra

ca

s

fracas
喧嚷...吵鬧

創義薛說

一群主啦地喝啡聊非,場面相當? ➔ 喧嚷吵鬧

沒有留言:

張貼留言