Google+

公佈欄

2014年3月7日 星期五

adjunct

adjunct
[`ædʒʌŋkt; 'ædʒʌŋkt] (發音來源)
附屬的


單字解釋

adjunct
[`ædʒʌŋkt; 'ædʒʌŋkt]
(可數名詞)
1 附加物,附屬物[to, of]
2『文法』附屬語,修飾語
(形容詞)
附屬的,輔助的
n. 附屬物, 附件, 助手, 修飾語
a. 附屬的
[醫] 附屬的, 附加的; 附件

英字分解

ad
[æd; æd]
(口語)廣告
abbr. 公元 (Anno Domini)

ad-
[æd-, əd-; æd-, əd-]
{字首}表示「往…」「向…」之意

在此取之意。

jug, junct, just
(meaning)
to join 連接,結合
(examples)
junction, adjust, conjugal

[root] junct [記憶法]

[root] jug, junct, just [記憶法2]

在此取連接之意。列根成形

ad

junct
連接
adjunct
附屬的

創義薛說

連接在主體物旁,叫? ➔ 附屬的

沒有留言:

張貼留言