Google+

公佈欄

2014年3月7日 星期五

acumen

acumen
[ə`kjumɪn, -mən; ə'kju:mɛn, 'ækju-] (發音來源)
敏銳


單字解釋

acumen
[ə`kjumɪn, -mən; ə'kju:mɛn, 'ækju-]
(不可數名詞)
(文語)敏銳,洞察力,靈敏
critical ~
銳利的批評眼光
business ~
經商的才能
n.敏銳, 聰明

英字分解

acu
(meaning)
sharp
(examples)
acute, acupuncture, accurate

[root] acu [記憶法]

在此取銳利之意。

men
[mɛn; mɛn]
(名詞)man 人 的複數

在此取之意。列根成形

acu
銳利
men

acumen
敏銳

創義薛說

的思想銳利稱為? ➔ 敏銳

沒有留言:

張貼留言